Ett hus som inte uppfyller BBR får inte godkännas av kontrollansvarig och inte tas i bruk

Krav från Boverket / Boverkets Byggregler (BBR)

Typgodkänd Isolergrund uppfyller alla krav enligt BBR Boverkets Byggregler

Isolergrund uppfyller Boverkets Byggregler BBR som anger de egenskaper som alla nya byggnader minst måste uppfylla. För husgrunder är BBR 6.5 Fukt och BBR 6.2 Luft särskilt viktiga. Bland annat så får luftfuktigheten i husgrunden inte överstiga 75% RF under längre perioder (BBR 6.5 Fukt) för att förhindra möjligheten för mögel att bildas och spridas. Vetskapen att det är upp till 100 % RF utomhus ger förståelse om hur viktig grundens funktion är.

Isolergrund är tät (BBR 6.2 Luft), provtryckt och vänder luftflödet från boendemiljön och ned mot grunden. Sammantaget tar det bort alla möjligheter för förorenad luft från marken att sugas upp till inomhusmiljön (BBR 6.2 Luft) av husets ventilationssystem (normalt byts luften inomhus ca 12 gånger/timme / 50-80 m3/timme).

Isolergrund är typgodkänt som ett system där varje komponent och varje byggmoment ingår

Isolergrund är en isolerad och dokumenterat tät husgrund utan köldbryggor mot marken. Konstruktionen bygger på samlad kunskap, krav enligt Boverkets Byggregler (BBR) och många års utveckling tillsammans med bland annat RISE (tidigare SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). Isolergrund är typgodkänd och certifierad av Kiwa, vilket innebär att testade komponenter och monteringsmetoder inte får avvika från inskrivna riktlinjer. Det betyder också att varje byggd husgrund provtrycks samt att Isolergrund kontinuerligt kontrolleras av en oberoende 3:e part.

Ett hus med en grund som inte uppfyller BBR får inte tas i bruk

Enligt Boverket får projektets kontrollansvarige inte godkänna husets fuktsäkerhetsprojektering om BBR för grunden inte uppfylls, och med det får ett slutbesked inte ges. På grund av den kunskap som krävs för bedömningen undanhåller även etablerade husföretag idag medvetet information och lägger ansvaret på dig som kund utan att du vet det.

Begär därför alltid dokumentation som uppvisar att BBR uppfylls av ackrediterad 3:e part!

ISOLERGRUND® – Building foundation compliant with UK Building Regulations
A system achieving BS5250 for control of relative humidity beneath buildings.

  • KIWA, accredited certification

  • LABC - Local Authority Building Control in England and Wales

  • LABSS - Local Authority Building Standards Scotland

  • Isolergrund - Authorised Installers

  • 30-year functional guarantee

  • Sweden Research Institute Tested.