9/10  Dränering, kapillärbrytande material och risk för översvämning bör säkerställas

Generellt sett bidrar fukt och vatten till nedbrytning av material och därmed minskad livslängd. Dessutom finns det risk för sprickbildning och tjälskjutning som kan påverka dimensioner och hållfasthet mm. Vatten från nederbörd (ytvatten ) ska avledas från byggnaden. Genom att skapa en marklutning från byggnaden med tillräckligt avstånd från byggnaden, om terrängen inte medger det så kan ett avskärande dike tillämpas för att leda bort ytvatten. Dräneringssystemet ska samla upp och leda bort det vatten, som utgörs av det fria vattnet och nederbörd, som finns i marken.

  • Dränering, kapillärbrytande material, marklutning från byggnaden, grundvattennivå och risk för översvämning bör säkerställas eller beaktas.
  • Kontrollera att dräneringsrör placeras lägre (erforderligt djup) än dräneringsbädden under grund – konstruktionen. Grundlägg på frostfritt djup eller säkerställ så att tjälskjutning undviks.