8/10  Grundmur/vägg ska kunna motstå vattenstänk, slagregn på ett fuktsäkert sätt

Förutom att en byggnads belastningar förs ned till marken via grundmur så bidrar grundmuren till att utrymmet under byggnaden blir slutet förutom exempelvis vid ventilationsgenomföringar. Grundmuren fungerar till mångt och mycket som en yttervägg som ska skydda mot uteklimat, väder och vind och särskilt skydd mot slagregn, vattenstänk, snö och drivsnö men även bidra till minskade energiförluster vintertid. Grundmurens funktion bör anpassas till grundutrymmets tänkta förhållanden.

  • Grundmur/vägg behöver dimensioneras för vattenstänk och slagregn.