5/10  Luftströmmen ska gå från inomhusmiljön, ner i grunden. En fläkt skapar minst 2 Pa undertryck

Upp till 30% av husets luftomsättning kommer från marken via golvbjälklaget. I marken finns mögellukt, mikroorganismer och radon. Förorenad luft får inte nå upp till inomhus miljön av det undertryck som skapas av ventilationssystemet eller termisk drivkraft och skorstens effekt i självdragshus. Träbjälklaget är svårt eller omöjligt att få helt lufttät varför förorenad luft från kryputrymme och mark kan tränga in till innemiljön via små osynliga otätheter.

  • Om huset har ventilationssystem, frånluftsvärme, självdragsventilation eller liknande behöver du säkerställa att luftströmmen går från inomhusmiljön ned i grunden och ut. Injustering av fläkten i grunden görs efter att husets ventilation är injusterad.
  • En rätt inställd fläkt i grunden skapar undertryck och vänder luftströmmen i de små luftläckagen i bjälklaget nedåt. En viktig förutsättning för att fläkten ska kunna skapa undertryck är god lufttäthet i grunden. Mät och dokumentera tryckskillnaden.